Vägar & Vatten

Vägar

Klyppingens vägar är grusade. Vägarna slits och behöver underhåll.

Det löpande underhållet med sladdning, saltning och plogning gör bonden åt oss. På städdagarna fyller vi i hål med grus så gott det går.

Kör försiktigt då vi ska vara rädda om vägarna och om oss själva!

Inom området gäller 20 km/h och vägbommen skall alltid hållas låst utom under högsäsong. Vilka tider bommen hålls öppen meddelas varje år genom styrelseprotokoll eller mail.


Vägdiken

"Det är föreningen som äger marken där våra vägdiken ligger, men det är fastighetsägarens ansvar att se till att de diken som ligger i anslutning till fastigheten hålls rensade från sly och kraftig beväxning. Vägtrummor under era infarter skall rensas en gång per år. Sköts inte detta så resulterar det i att avrinningen från såväl vägar som närliggande fastigheter slutar att fungera och ger översvämningar och sank mark. Vid behov av större grävarbeten i dikena ber vi er kontakta styrelsen. De av er som byggt egna ställ för sopbehållarna på eller vid dikena ansvarar för att vattenavrinningen fungerar bra i hela diket. All sådan bebyggelse på föreningens mark skall godkännas av styrelsen.

 

Gemensamt vatten

Vårt dricksvatten kommer i nuläget från vår anläggning på Lagnö (Pumphus A).

Vårt råvatten kommer från en borrad brunn. På grund av saltvatteninträngning i brunnen måste detta avsaltas samtidigt som vattnet renas i ett antal filtersteg.


Anläggningen kontrolleras regelbundet av vår entreprenör och vattenprover sänds regelmässigt in för kontroll vid laboratorium.


I normalläget är det avsaltningsprocessen och filtrens kapacitet tillsammans med bufferttankarnas volym som begränsar vattenkapaciteten. Vi har dock kommit till ett läge där borrhålets kapacitet ej räcker till vid torrt väder och hög belastning. Hushåll därför med vattnet (speciellt vid hög belastning som vid midsommar) för att undvika driftstörningar.


Som reserv finns en handpump på Lagnö (inne i skogen vid brofästet). Detta vatten har ej dricksvattenkvalitet och ingår i nuläget ej i vår kvalitetskontroll.


Vattenprover tas hemma hos olika användare på Klyppingen. Vår entreprenör, Roslagens VA-teknik/Emil Bengtsson, kan komma att kontakta er för ett vattenprov.


Resultat från de, enligt lag, regelbundna vattenkontrollerna finner ni under "Dokument & Stadgar".


Har du frågor kring vattenanläggningen vänder du dig i första hand till Karl-Gustav Idh i styrelsen.VENTILER PÅ KLYPPINGEN                                                                           2020-07-02                    Fakta                                  

Samfällighetsföreningen består av 53 fastigheter som alla skall ges möjlighet till bra vatten. Föreningen ombesörjer leverans fram till varje tomts fastighetsventil vilket föreningen ansvarar för (äger) och har till uppgift att byta vid behov.

Inventering    2020-06-14 och 2020-06-21                                         

Antal ventiler                       61                  Inkl. 5 huvudventiler + extra                   

Antal äldre än 1997            27

Antal 1997                          11

Antal 1998-2008                 6                   

Antal 2009-2020                 14                 

Huvudventiler:

Föreningen har 5 huvudventiler fördelade på 3 områden där H2 och H5 är extra avstängningsventiler vid behov (se karta).

Huvudventil   H1                 Lill-Klyppingen inkommande från ledning i havet

Huvudventil   H2                 Fördelningsventil mellan Tvärsundsvägen 24-26

Huvudventil   H3                 Inkommande vatten från havet vid nedanför Tvärsundsvägen 14

Huvudventil   H4                 Inkommande vatten från havet vid nedanför Mellansundsvägen 2

Huvudventil   H5                 Fördelningsventil vid Långsundsvägen 4

Pumphus:

Föreningen har 2 pumphus samt en handpump på Langö.


Pumphus A (Langö)                                                 Pumphus B (Långsundsvägen 3)
Vattenanläggningen

Samfällighetsföreningen har ett gemensamt ansvar för att säkra att anläggningen fungerar vilket kräver att alla aktivt medverkar till att ventiler stängs när man inte är i huset.Varje medlem är ansvarig:

  • för att kranen är stängd när man inte har bruk av föreningens vatten.
  • för att hålla rent och tydligt märka ut var på tomten ventilen är placerad.
  • för att kontrollera och rapportera till styrelsen om kranen inte går att stänga eller andra fel uppkommer.
  • för att varje år testa att kranen fungerar (gäller fastighet med egen brunn)
  • för att det bör finnas ett vred eller annat verktyg för att kunna stänga ventilen
  • för att hjälpa till med att leta läckage när så sker.


Karta över området:

Sammanställning av alla ventiler och dess status:

Enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) finns följande fastigheter markerade med egen brunn. Se mer information på https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html.

Utöver dessa finns ett antal listade i listan ovan som bör rapporteras till SGU.