Föreningens historia

Klyppingens samfällighetsförening


Byggherre var MAGNUS IDAR AB och byggnadsplanen för fritidsbebyggelse inom Klyppingen omfattande delar av fastigheten Svartnö 1:2 och 1:6 fastställdes den 2 december 1969.


Arkitekt var Björn Cederström. Föregående ägare var Martin och Edvin Johansson från Svartnö. Området som tidigare huvudsakligen använts som boskapsö avstyckades i 53 fastigheter (Svartnö 1:12 till 1:64) och två allmänningar (Svartnö 1:10 och 1:11).


Klyppingens byalag bildades 12 mars, 1970 och höll sitt första konstituerande möte den 16 april. Bebyggelsen av området påbörjades under våren 1970 och vid årets slut fanns endast 4 osålda tomter. Vid slutet av 1971 var 34 tomter bebyggda.


Byalaget omvandlades 1982 till en samfällighetsförening som idag har en styrelse på tre ledamöter och två suppleanter.